top of page

Cecylia Ro¿nowska

otrzyma³a wyró¿nienie

Wydzia³u Stanowego KPA Chicago, IL

W zwi¹zku z dorocznymiobchodami Dnia Pu³askiego w stanie Illinois,Wydzia³ Stanowy Kongresu Polonii Amerykañskiej urz¹dzi³ w dniu 5 marca w salachbankietowych “Bia³ego Or³a”, uroczysty bankiet.

Imprezie przewodniczy³a prezeska wydzia³u, Mary S. Anselmo, która równie¿ przedstawi³apostaæ bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pu³askiego.

W czasie uroczystoœci wrêczone zosta³y równie¿ wyró¿nienia przyznane przez Wydzia³ Stanowy KPA. Nagrodê “Synowie Wolnoœci” otrzymali senator Mark Kirk i kongresman Mark Quigley, którzy s¹ sponsorami ustawy o zniesieniu obowi¹zku wizowego dla Polaków.

Stauetkê “Sons of Liberty” otrzyma³ kpt. Andrew Adamczyk z Gwardii Narodowej Illinois, który wspó³pracuje z polsimi ¿o³nierzami w Iraku.

Nagrodê prezesa Wydzia³u Stanowego KPA za ca³oskzta³t dzia³alnoœ-ci artystycznej i progagowanie kultury polskiej otrzyma³a choreograf i dyrektor artystyczny Zespo³u Pieœni i Tañca ZPRKA, Cecylia Ro¿nowska.

Drug¹ nagrodê za ca³okszta³t dzia³alnoœci otrzyma³a Maria Roszek-Kucharski.

W czasie wieczoru ZPiT, zaprezezentowa³ program artystyczny.

Gratulujemy Pani Ro¿nowskiej zaszczytnego wyró¿nienia i ¿yczymy wielu kolejnych sukcesów.

bottom of page